Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Diễn đàn trẻ em thành phố Yên Bái năm 2019

11:21 | 13/07/2019 95 lượt xem