Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đề án 11 của Tỉnh ủy Yên Bái: Bước đột phá trong đào tạo và tạo nguồn cán bộ

16:22 | 30/06/2019 328 lượt xem