Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh truyền đạt về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái cho học viên tham gia Đề án 11

11:16 | 15/05/2019 141 lượt xem