Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện Luật An toàn thực phẩm

18:10 | 05/06/2018 132 lượt xem