Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020"

18:58 | 10/12/2018 107 lượt xem