Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh phong trào sáng tạo KH-KT trong trường học

19:38 | 19/03/2019 36 lượt xem