Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài ở cơ sở

11:12 | 31/08/2018 169 lượt xem