Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đánh giá mô hình trình diễn giống lúa thuần HDT 10

19:04 | 07/10/2018 251 lượt xem