Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng viên nêu gương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

19:38 | 27/10/2016 445 lượt xem