Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đậm đà món Pa Pỉnh Tộp của người Thái Mường Lò

17:10 | 10/09/2018 229 lượt xem