Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ lần thứ II năm 2019

19:31 | 19/06/2019 74 lượt xem