Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đá mỹ nghệ Suối Giàng

15:07 | 28/05/2019 160 lượt xem