Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cựu Thanh niên xung phong Yên Bái "Trẻ xông pha - Già mẫu mực"

17:16 | 07/08/2018 110 lượt xem