Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cựu chiến binh thành phố Yên Bái tích cực phát triển kinh tế

18:04 | 29/04/2019 119 lượt xem