Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Điện lực Yên Bái diễn tập PCTT-TKCN, xử lý sự cố - an toàn năm 2019

18:22 | 15/05/2019 252 lượt xem