Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công đoàn các KCN tỉnh mít tinh hưởng ứng “Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019

19:03 | 24/04/2019 153 lượt xem