Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công an tỉnh triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

18:18 | 26/05/2018 178 lượt xem