Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Yên Bái làm theo lời Bác tháng 6

17:51 | 04/06/2013 558 lượt xem