Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Xây dựng nông thôn mới tháng 6 - 2013

18:06 | 06/06/2013 1,402 lượt xem