Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Giáo dục & đào tạo ngày 21/2/2017

19:59 | 21/02/2017 566 lượt xem