Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời tháng 8 năm 2018

11:56 | 29/08/2018 91 lượt xem