Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời tháng 12 năm 2018

15:54 | 24/12/2018 57 lượt xem