Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM An ninh Yên Bái 7/3/2108

09:16 | 12/03/2018 636 lượt xem