Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM An ninh Yên Bái (4/4/2018)

18:33 | 04/04/2018 689 lượt xem