Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM an ninh số 1 tháng 6 - 2013

17:46 | 05/06/2013 695 lượt xem