Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Yên Bái xây dựng Nông thôn mới (Tháng 5)

18:10 | 23/05/2013 1,093 lượt xem