Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Tuổi cao gương sáng ngày 8/9/2018

19:47 | 08/09/2018 90 lượt xem