Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống số 24

17:17 | 21/02/2013 1,074 lượt xem