Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục nhân vật của chúng tôi số 1 tháng 6 2013

10:41 | 03/06/2013 369 lượt xem