Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục học tập suốt đời số tháng 8 năm 2017

19:20 | 30/08/2017 403 lượt xem