Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống số tháng 7 năm 2017

19:46 | 15/07/2014 575 lượt xem