Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày tháng 11 - 2015

18:57 | 26/11/2015 680 lượt xem