Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 28 4 2016

19:45 | 28/04/2016 945 lượt xem