Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 27 8 2015

19:44 | 27/08/2015 623 lượt xem