Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày 24/11/2016

19:31 | 24/11/2016 709 lượt xem