Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Cải cách hành chính tháng 6 - 2017

19:24 | 27/06/2017 348 lượt xem