Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời tháng 10 năm 2018

18:35 | 24/10/2018 85 lượt xem