Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời tháng 10 2017

10:17 | 25/10/2017 241 lượt xem