Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Trạm Tấu

18:15 | 14/03/2019 79 lượt xem