Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình "Cùng học sinh vùng lũ đến trường"

20:23 | 08/10/2018 199 lượt xem