Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình " Cà phê doanh nhân" tháng 4

19:53 | 27/04/2018 347 lượt xem