Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình ca nhạc tiếng Mông Yên Bái tháng 9 - 2016

09:51 | 02/09/2016 653 lượt xem