Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ động các giải pháp nhằm giảm nhẹ thiên tai

19:17 | 22/05/2019 75 lượt xem