Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua thanh toán điện tử

11:16 | 15/05/2019 161 lượt xem