Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cây sơn tra - Hướng phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào Trạm Tấu

20:29 | 23/08/2018 215 lượt xem