Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 23/9/2018

19:56 | 20/09/2018 666 lượt xem