Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu chuyện thời sự: Giải pháp hạn chế tình trạng sử dụng thuốc BVTV trong nông nghiệp

19:07 | 28/05/2018 458 lượt xem