Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cần kịp thời xử lý bệnh vàng lá, thối rễ trên cây cam

19:18 | 29/05/2018 352 lượt xem