Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cán bộ phụ nữ nhiệt tình với công tác hội

19:47 | 08/09/2018 101 lượt xem