Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các giải pháp KHKT có hiệu quả được ứng dụng vào thực tiễn

19:21 | 27/03/2019 74 lượt xem